contact informatie

Voetreflex Balans
Wilma van der Velde-Kwekkeboom
mail: info@voetreflexbalans.nl
tel: 06 12105712

Reygershoftehoek 95
7546 KD Enschede

KvK: 50123424
BTW ID: NL 0019 466 06 B80


algemene voorwaarden
privacyverklaring
download AVG
Art 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer (Voetreflex Balans) en de opdrachtgever (de cliënt).

Art 2. Bedrijfsomschrijving
Voetreflex Balans, Praktijk voor natuurgeneeskundige reflexologie, biedt reflexzonetherapie en aanvullende natuurgeneeskundige therapieën aan.

Art 3. Definities
1. Opdrachtnemer (Voetreflex Balans, vertegenwoordigd door Wilma van der Velde) gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van diensten.
2. Opdrachtgever: ( U, als cliënt ): de wederpartij van opdrachtnemer,
3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen therapeut en cliënt betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer (Voetreflex Balans), zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Ik (opdrachtnemer) heb een inspanningsverplichting tegenover u; nooit een resultaatverplichting.
3. Opdrachtgever (cliënt) zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer (Voetreflex Balans) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer(cliënt) is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Art 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever (Voetreflex Balans). Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.
3.Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich meedraagt, zal opdrachtnemer (Voetreflex Balans) opdrachtgever (cliënt) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4. Opdrachtnemer (Voetreflex Balans) heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever (cliënt) niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Art 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in een offerte en na aanvaarding hiervan door mij. Vroegtijdige beëindiging van deze overeenkomst kan alleen indien u en ik dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen u en ik tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.
3.Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich meedraagt, zal ik u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4. Ik heb het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien u niet binnen de afgesproken termijn aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan.

Art 6. Tarieven en offertes
1. De tarieven genoemd op website/folders/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever (cliënt) de verklaring ondertekend, een mondelinge of schriftelijke afspraak maakt.

Art 7. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling vindt plaats á contant na iedere behandeling, tenzij vooraf anders is afgesproken.
2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door opdrachtnemer (Voetreflex Balans) aangewezen bankrekening.
3. Na ommekomst van 14 dagen is de opdrachtgever (cliënt) zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer (Voetreflex Balans) zijn vordering op opdrachtgever (cliënt) ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever (cliënt) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso zijn gemoeid, verschuldigd.

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten
1. Opdrachtnemer (Voetreflex Balans) behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer (Voetreflex Balans) zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
2. Indien opdrachtgever (cliënt) een behandeling wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal 24 uur van te voren te worden aangegeven bij de opdrachtnemer (Voetreflex Balans). Geschiedt de afzegging of verzetting binnen 24 uur voor de behandeling, wordt 100% van de behandelingskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever (cliënt). Dit geld ook als de cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging.

Art 9. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer (Voetreflex Balans) als de opdrachtgever (cliënt).
2. Op alle communicatiemiddelen zoals email, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing.

Art 10. Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever (cliënt) binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer (Voetreflex Balans) . De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer (Voetreflex Balans) in staat is adequaat te reageren.

Art 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer (Voetreflex Balans) is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever (cliënt) heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer (Voetreflex Balans) voor schade voortvloeiend uit de door opdrachtnemer verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.
3. Opdrachtnemer (Voetreflex Balans) stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na de uitvoering van de dienstverlening van opdrachtnemer voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
4. De opdrachtnemer (Voetreflex Balans) is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever (cliënt) door de opdrachtnemer mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
5.Opdrachtgever(cliënt) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer (Voetreflex Balans) gezamenlijk doorbrengen als daarna.
6. De opdrachtnemer (Voetreflex Balans) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door opdrachtnemer geadviseerde supplementen, remedies en producten. De leverancier van deze supplementen, remedies, producten, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
Opdrachtnemer (Voetreflex Balans) zal, voor zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, remedies, producten.

Art 12. Wijziging van de voorwaarden
1. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of dienstverlening.